Ward Venne.png
Ondernemen, Community, BIZ, Veiligheid, Duurzaamheid, Bereikbaarheid

“Door structureel samen te werken, benutten we de groeipotentie van Aviation Valley optimaal”

01 april 2021

Aviation Valley is een bedrijventerrein met veel verschillende bedrijven, maar met een heldere gedeelde ambitie: structureel samenwerken op raakvlakken. En om die ambitie te borgen wordt een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht. Een BIZ is een wettelijk en landelijk toegepast samenwerkingsmodel voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein. Ward van de Venne, voorzitter van het BIZ-bestuur in oprichting, vertelt hoe een BIZ kan helpen om de groeipotentie op Aviation Valley samen verder te ontwikkelen.

Ward vertelt over de raakvlakken tussen de bedrijven gevestigd op Aviation Valley: “We werken hier elke dag ontzettend hard aan de Limburgse economie. Allemaal vanuit onze eigen passie en ons eigen vakgebied. Maar, er zijn veel onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben: veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dat zijn onze raakvlakken, en wat mij betreft dan ook de speerpunten om samen aan te werken in de BIZ. Onze eigen bedrijven hebben we al goed voor elkaar. Als we deze onderwerpen samen verder kunnen ontwikkelen, versterken we elkaar.”

Wat zijn dan een aantal concrete voorbeelden? Ward heeft vele ideeën: “Als we het hebben over veiligheid denk ik bijvoorbeeld aan het verder uitrollen van het AED- en BHV-netwerk op het terrein, zodat niet elk bedrijf dit individueel hoeft te organiseren. Of het organiseren van een meer structurele samenwerking tussen de gemeente, de brandweer en Maastricht Aachen Airport. Binnen het onderwerp bereikbaarheid is ook winst te behalen. We zijn goed te bereiken voor autoverkeer, maar wat betreft het openbaar vervoer kan het beter. Ook wil ik kijken naar de mogelijkheden voor elektrische laadpalen en deelauto’s. En daarmee kom ik meteen op het onderwerp duurzaamheid, voor elke onderneming een steeds belangrijker onderwerp. Energiebesparing, klimaatadaptatie, allemaal onderwerpen waarop we kunnen samenwerken. Elkaar versterken en de groeipotentie van ons bedrijventerrein echt kunnen benutten.”

Naast de concrete voorbeelden, hecht Ward ook veel waarde aan de samenwerking op zich. Aan de onderlinge verbinding. Hij vertelt: “Aviation Valley is een heel divers bedrijventerrein. Als je elkaar goed kent, kun je altijd iets voor elkaar betekenen. Ik wil met de BIZ dan ook inzetten op sociaal contact en communicatie. En bijvoorbeeld trainingen, workshops en borrels organiseren als dat straks weer kan.”

De gedachte achter een BIZ is dat individuele bedrijven op vele fronten sterker staan als ze structureel samenwerken. Maar om de onderwerpen ook echt op te kunnen pakken is voldoende budget en een goede samenwerking nodig. Een BIZ kan daarvoor zorgen. Het werkt als volgt. Alle bedrijven gelegen binnen een bepaald gebied betalen een bedrage via de jaarlijkse aanslag OZB. De opbrengst van deze belastingheffing wordt door de gemeente uitgekeerd aan de BIZ-stichting van het bedrijventerrein. Het collectief bepaalt zelf waaraan deze middelen worden besteed. De BIZ komt democratisch tot stand, en wordt alleen ingesteld als er voldoende draagvlak blijkt.

Meer informatie over de plannen voor een BIZ op Aviation Valley, vind je hier.